Poniższa umowa licencyjna dotyczy wszystkich fontów dostępnych na stronie polskalitera.pl.
Najważniejsze elementy tej umowy to:
– możliwość wieczystego używania fontów
– każde pole eksploatacji komercyjnej bez dodatkowych sublicencji,
– możliwość użytkowania nawet na 10 stanowiskach komputerowych. 

Zamówienia i dane do faktur przyjmuje bezpośrednio autor pod adresem e-mail: tomaszwelna@icloud.com

Zakupu można dokonać poprzez wpłatę na konto:

62 1140 2017 0000 4102 1289 9225
OKO TOMASZ WEŁNA
31-157 Kraków, Pl. Jana Matejki 10/1


UMOWA LICENCYJNA

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjonodawcą będącym autorem fontów dostępnych na stronie www.polskalitera.pl

2. „Font” oznacza oprogramowanie fontu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.), które po zainstalowaniu na komputerze lub innym urządzeniu generuje obrazy znaków typograficznych i ornamentów.

3. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do fontów. Licencjodawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest w żaden sposób ograniczony ani obciążony prawami osób trzecich, jak również nie narusza praw osób trzecich.

4. Licencjobiorca po uregulowaniu zapłaty nabywa niewyłączne, nieprzenoszalne prawo do używania wybranych fontów dostępnych na stronach www.polskalitera.pl na czas nieograniczony.

5. Fonty mogą być używane jednocześnie na maksymalnie 10 stanowiskach komputerowych Licencjobiorcy, znajdujących się pod dowolnymi lokalizacjami geograficznymi. W przypadku większej liczby stanowisk wymagane jest wykupienie dodatkowej licencji.

6. Licencjobiorca nie może przenosić praw licencyjnych na osoby trzecie w żadnym zakresie.

7. Licencjobiorca nie może modyfikować ani dekompilować fontu bez pisemnej zgody Licencjodawcy.

8. Licencjobiorcy przysługuje prawo bezpłatnego pobierania nowych i uaktualnionych wersji fontów ze strony www.polskalitera.pl

9. Instytucje państwowe, jednostki edukacyjne, jednostki administracyjne, uczelnie i szkoły państwowe i prywatne mogą korzystać z fontów dostępnych na stronie www.polskalitera.pl bezpłatnie.


2. Zasady użytkowania

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy odpłatnie na czas nieograniczony, niewyłącznego, nieprzenoszalnego upoważnienia do korzystania z oprogramowania (licencji) na następujących polach eksploatacji:

 1. Tworzenie i publikowanie do użytku komercyjnego wszelkich projektów graficznych w tym w szczególności:
  - druków każdego rodzaju
  - książek, czasopism
  – logotypów
  – e-booków
  – stron internetowych
  – aplikacji, gier komputerowych i aplikacji moblinych
 2. wprowadzanie/zapisywanie w pamięci komputerów,
 3. sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym fontem
 4. polach eksploatacji wymienionych w art. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Prawa autorskie

Licencjobiorca uznaje, że Licencjodawca jest właścicielem wszystkich praw autorskich oprogramowania fontu, i że prawa autorskie Licencjodawcy są chronione przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Licencjobiorca zobowiązuje się traktować oprogramowanie fontu tak, jak innych materiałów chronionych prawami autorskimi.

4. Ograniczona rękojmia

Licencjodawca zapewnia, że oprogramowanie fontu będzie wolne od defektów, i że będzie funkcjonować poprawnie na dedykowanych programach i sprzęcie dostępnym w chwili zakupu licencji. W celu dokonania reklamacji z tytułu rękojmi Licencjobiorca musi zwrócić się Licencjodawcy razem z kopią rachunku. Tylko wtedy, jeżeli oprogramowanie fontu nie działa poprawnie i zostanie to wykazane, całkowita i wyłączna odpowiedzialność i odszkodowanie będą ograniczone do wymiany oprogramowania, usunięcia wady działania lub zwrotu opłaty w wysokości identycznej z wymienioną na rachunku zakupu. W żadnym innym przypadku poza wymienionym powyżej reklamacja nie będzie uwzględniana. Licencjodawca nie udziela żadnej dodatkowej rękojmi poza opisaną powyżej. Licencjodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania oprogramowania fontu.

5. Postanowienia końcowe

1. Licencjobiorcy przysługuje prawo do bezpłatnego pobierania wszystkich uaktualnionych i nowych wersji fontów na stronie www.polskalitera.pl

2. We wszystkich kwestiach nie poruszonych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy określone prawem cywilnym Rzeczpospolitej Polskiej